centrala: 81 744-56-31 info@elektrospark.pl

Rozdzielnice niskiego napięcia

Wykonane z profili stalowych konstrukcje przystosowane są do pracy na sieciach trójfazowych w układzie TT lub TN. Rozdzielnice tego typu mogą pełnić charakter zarówno rozdzielnicy przyściennej, jak i wolnostojącej. Produkty naszej firmy wykonane są z tłoczonych profili ocynkowanych, połączonych przez nitowanie.

Ze względu na rodzaj łącznika głównego instalowanego w rozdzielnicach niskiego napięcia oferujemy urządzenia typu:

 • RNNr - rozdzielnica wyposażona jest w łącznik główny mechanizmowy w postaci rozłączników izolacyjnych i wyłączników kompaktowych,
 • RNNb - wyposażona w rozłącznik główny typu listwowego. Podobnie jak w rozdzielnicach typu RNNr, można instalować rozłączniki bezpiecznikowe listwowe na prądy do 400A,
 • RNNr-w - rozdzielnica jest wyposażona w główny łącznik mechanizmowy w postaci rozłączników izolacyjnych i wyłączników kompaktowych,
 • RNes - dostępne w 4 głównych wariantach, pozwalających na obsługę sieci o natężeniu od 1600 do 3200 A. Głównym zastosowaniem jest zasilanie i rozdział energii elektrycznej oraz zasilanie odbiorników. Modułowa budowa pozwala na dowolne konfigurowanie i dostosowywanie rozdzielnicy do warunków pomieszczenia,
 • RSEE - przeznaczone do obsługi sieci niskich napięć głównie na słupowych stacjach transformatorowych. Wysokiej jakości metalowa obudowa chroni urządzenia, a wyposażenie m.in. w specjalne wypusty kablowe pozwala na większą elastyczność podczas instalacji.
 • Baterie kondensatorów typu BK - ich zadaniem jest automatyczna kompensacja mocy biernej w sieciach trójfazowych. Baterie kondensatorów charakteryzują się małymi gabarytami i solidną budową. Są także produkowane ze nas w różnych wariantach technicznych

Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNes

Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNes jest przeznaczona do zasilania odbiorników elektrycznych i rozdziału energii elektrycznej. Może być stosowana w zakładach przemysłowych, stacjach transformatorowo-rozdzielczych i budownictwie komunalnym, jako główna lub oddziałowa. Zastosowanie zunifikowanej konstrukcji obudowy, pozwala dostosować wymiarowo rozdzielnicę do zabudowy i zastosowania dowolnej aparatury nN. Wydzielone przedziały mieszczące układ szynowy, aparaty i przedział kablowy pozwalają bezpiecznie dokonywać obsługi i przeglądu rozdzielnicy.

Charakterystyka ogólna

Produkowana jest w czterech zasadniczych wariantach:

Typ Prąd znamionowy

RNes-32

 3200 A

RNes-25

 2500 A
RNes-20  2000 A
RNes-16  1600 A

Podstawowe dane techniczne

Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły pola zasilającego 1600-3200 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpływowy 160-1600 A
Prąd zwarciowy pola zasilającego i pól odpływowych, szczytowy 100 kA
Prąd zwarciowy pola zasilającego i pól odpływowych, krótkotrwały 50 kA
Stopień ochrony IP40
Materiały do pobrania  

Rozdzielnice niskiego napięcia typu RNN

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnice RNN charakteryzują się prostą i zunifikowaną konstrukcją, pozwalającą na zainstalowanie praktycznie dowolnej aparatury rozdzielczej nn. Konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z zimnogiętych, ocynkowanych profili stalowych, łączonych przez skręcanie. Góra rozdzielnicy jest osłonięta przykręcaną, pełną osłoną z blachy. Rozdzielnice mogą być wolnostojące - są wtedy dodatkowo osłonięte osłoną tylną, lub przyścienne bez osłony. Obsługa rozdzielnicy jest od przodu, miejsce podłączenia kabli odpływowych standardowo wykonywane jest bez osłony (na życzenie może być wykonana osłona metalowa).
Przystosowane są do pracy w sieci trójfazowej w układzie TN lub TT.

Charakterystyka ogólna wyposażenia

Ze względu na rodzaj instalowanego rozłącznika głównego i wykonanie konstrukcji, występują trzy zasadnicze typy rozdzielnic:

 • RNNr z łącznikami głównymi mechanizmowymi tj.:
  • rozłącznikami izolacyjnymi np typu: SIRCO, SILAMAT, R-1250, OETL-1250, RA-1250,
  • wyłącznikami kompaktowymi np typu: DPX-1250, NS1250, NZMN-4 
 • RNNb z rozłącznikiem głównym listwowym np typu: BSL-1600, ARS-3, RWS-4, SL3-3x6, NSL-4a
 • RNNr-w z dodatkowym pasem stałym

Jako odpływy w tych typach rozdzielnic można instalować rozłączniki bezpiecznikowe listwowe różnych producentów, m.in. takie jak: SLBM, XLBM, SL, NSL, ARS, VE, BTVC, BTVS na prądy do 400A (630A).

Rozdzielnica składa się z trzech zasadniczych bloków funkcjonalnych:

 • pola zasilającego (transformatorowego) z łącznikiem głównym, 
 • części odpływowej, wyposażonego w rozłączniki bezpiecznikowe, 
 • części pomiarowej, w którym mogą być umieszczone: układ półpośredni pomiaru energii elektrycznej, układ pomiaru prądu i napięcia, obwody potrzeb własnych (oświetlenie stacji, zabezpieczenie gniazd wtykowych itp.), kondensator do kompensacji prądu biegu jałowego transformatora.

Typowe wymiary rozdzielnicy w zależności od rodzaju rozłącznika i ilości pól odpływowych podaje tabela poniżej:

Rozdzielnice typu RNNr

Rozdzielnice typu RNNb

Rozdzielnice typu RNNr-w

łącznik
główny

ilość pól
odpływowych

długość
rozdzielnicy

rozłącznik
główny

ilość
odpływów

długość
rozdzielnicy

rozłącznik
główny

ilość
odpływów

długość
rozdzielnicy

 

SIRCO
1250A
R-1250A
RA1250A
OETL1250A
DPX-1250A
NS 1250
NZMN-4

 

 
 4  500*  

BSL-1600
ARS-3
RWS-3a
SL3-3x6
NSL-4a

 
 4 860**   

FK1600

SIRCO1600

 
 10  1520
 8  860  8  1260    
10 1060 10 1460    
12 1260 12 170    

* rozdzielnice nie posiadają pola pomiarowego i tablicy potrzeb własnych.
** rozdzielnice nie posiadają pola pomiarowego.

Istnieje możliwość wykonania rozdzielnic z polem zasilającym z prawej (P) lub z lewej (L) strony. Typowe rozwiązanie przewiduje zastosowanie rozłączników odpływowych do 400A. W przypadku rozłączników bezpiecznikowych listwowych typu NSL, SL2 i ARS2, jest możliwe zamontowanie w miejsce jednego rozłącznika 400A, dwóch rozłączników 160A.

Podstawowe dane techniczne

Wyszczególnienie/Typ rozdzielnicy

RNNr

RNNb

RNNr-w

Napięcie znamionowe

 400 V 400 V  400 V

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V  1000 V 1000V
 Częstotliwość znamionowa  50 Hz  50 Hz 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły:
obwodu głównego
odpływów


914, 1250, 1600A
400 A


1440 A
400 A

 
1600 A
630 A
 Liczba odpływów (max)  12  12 10

Prąd zwarciowy wytrzymywany pola zasil. i szyn zbiorczych:
szczytowy
krótkotrwały

 

32; 52,5; 60 kA
16; 25; 25 kA

 

32 kA
16 kA

 

40 kA
20 kA

Prąd zwarciowy wytrzymywany obwodu ochronnego: 
szczytowy
krótkotrwały
ograniczony bezpiecznikiem

23 kA
11 kA
19; 30,8 kA

23 kA
11 kA
19 kA

23 kA
11 kA

Stopień ochrony od strony obsługi

 IP1X; IP2X IP1X  IP4X

Materiały do pobrania

     

Rozdzielnice spełniają wymagania normy PN-EN 60439-1:2002(U) i PN-EN 60439-1:2003; potwierdzone badaniami Instytutu Energetyki w Warszawie.

Baterie kondensatorów typu BK

Produkowane przez nas baterie kondensatorów przeznaczone są do centralnej lub grupowej automatycznej kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach o napięciu znamionowym 400V w zakładach przemysłowych, przy założeniu równomiernego obciążenia faz. Baterie wyposażone są w mikroprocesorowy regulator mocy biernej, który automatycznie dostosowuje moc załączanych kondensatorów do potrzeb sieci (tak, aby uzyskać stałą zaprogramowaną wartość cosϕ). Użycie układów wysokiej skali integracji zapewnia osiągnięcie dużej niezawodności pracy co gwarantuje poprawną pracę bez nadzoru służb energetycznych. W zależności od wielkości i ilości stopni regulacji, baterie wykonywane są w obudowach stalowych wiszących lub stojących. Ilość standardowych wykonań pozwala na dopasowanie wariantu baterii do indywidualnych potrzeb użytkownika

TYPY BATERII KONDENSATORÓW

BKe - bezdławikowe
BKD e- z dławikami ochronnymi:

 • o współczynniku tłumienia p=7%, (fr=189 Hz)
 • o współczynniku tłumienia p=14%., (fr=133Hz)

BKre - bezdławikowe z miejscem pod zabudowę dławików ochronnych

Materiały do pobrania

Rozdzielnice stacyjne nN typu RSEE

Przeznaczenie

Rozdzielnice nN - niskiego napięcia służą do rozdziału energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, głównie na słupowych stacjach transformatorowych wszelkich typów. Mają zastosowanie jako zewnętrzne urządzenie rozdzielcze niskiego napięcia stacji transformatorowej słupowej.

Konstrukcja

Konstrukcja rozdzielnicy jest jednoczęściowa, z zabudową dwustronną, z częścią zasilająco-odpływową i panelem pomiarowo-oświetleniowym. Dostęp do wnętrza rozdzielnicy jest możliwy z obu stron.

Konstrukcja rozdzielnicy może być wykonana:

 • z blachy stalowej i malowana proszkowo, 
 • z blachy stalowej i cynkowana ogniowo, bez malowania, 
 • z blachy stalowej, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, 
 • z blachy aluminiowej i malowana proszkowo. 

Konstrukcja rozdzielnicy jest spawana. Rozwiązanie konstrukcyjne drzwi zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, włamanie i odpowiednią szczelność.
Kompletna rozdzielnica mocowana jest do konstrukcji stacji słupowej, przy pomocy obejmy słupowej do kątowników przyspawanych do rozdzielnicy.
Rozdzielnica zamykana jest dwoma drzwiczkami i może być przystosowana do zamykania na kłódkę. Na drzwiach szafki od strony wewnętrznej przewidziano kieszeń na dokumentację.

Wyposażenie

Zasilanie rozdzielnicy odbywa się przez specjalne przepusty kablowe umieszczone na węższej części dachu. Kable pól odbiorczych i obwodów oświetleniowych mogą być wyprowadzane przez przepusty dachowe lub uchwyty kablowe w dnie rozdzielnicy, w osłonie z rur stalowych.

Człon zasilający rozdzielnicy może być wyposażony w:

 • rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu: NSL, ARS, SL, VE, XLBM, o prądzie znamionowym 400A lub 630A. 
 • rozłącznik bezpiecznikowy typu RB-2s o prądzie znamionowym do 630A. 

Pola odbiorcze mogą być wyposażone w:

 • rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typu: NSL, SLBM, ARS, SL, XLBM , VE, o prądach znamionowych 160A, 250A, 400A 
 • rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe typu: SLP, LTL, RBK, NT 
 • podstawy bezpiecznikowe listwowe PBS, XUBM, FR, L..., NH. 
 • podstawy bezpiecznikowe PBD, PSH 

W rozdzielnicy można zamontować do 5 aparatów odpływowych o szerokości 100mm (250 - 400A), lub do 10 aparatów o szerokości 50mm (160A). Można zamontować kombinację ilościową tych aparatów tak, aby ostateczna szerokość zamontowanej aparatury wynosiła 500mm.

Wyłącznik główny i aparaty odpływowe są mocowane do mostu szynowego wykonanego z szyn P40x10. Sposób mocowania aparatów do szyn zapewnia możliwość ich wymiany po zdjęciu ruchomych pokryw bezpiecznikowych aparatów.

Układ pomiarowo-oświetleniowy jest zamontowany na wyodrębnionym panelu, obok wyłącznika głównego. Wyposażony jest w licznik energii czynnej, zegar sterujący i układ sterująco-zasilający odpływami oświetleniowymi o prądzie znamionowym 50A. Obwód oświetlenia zewnętrznego, może być sterowany zegarem bądź przekaźnikiem zmierzchowym. Wyboru sterowania dokonuje się przełącznikiem. Dodatkowo rozdzielnica wyposażona jest w gniazdo wtykowe hermetyczne 2x(L+N+PE) 10A.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji

660 V 

Napięcie znamionowe

 400V

Częstotliwość znamionowa

 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły
pola zasilającego
pól odpływowych
 
400 A (630A)
160 A, 250 A, 400A
Znamionowy prąd ciągły części oświetleniowej  50 A
Klasa ochronności  I
Stopień ochrony  IP43

Wytrzymałość na uderzenia

20J

Wymiary: (Szerokość x Wysokość x Głębokość)

725x1295x600 mm

Max. ilość pól odpływowych

5 (szer. 100 mm)

Materiały do pobrania

 

Rozdzielnice spełniają wymagania norm PN-EN 60439-1:2002(U) i PN-EN-5:2002 i posiadają Atest Nr 650 Instytutu Energetyki w Warszawie.

Zestawy elektrycznych linii pionowych (ZELP)

Zastosowanie

Zestawy elektrycznych linii pionowych (ZELP) mają zastosowanie w budynkach mieszkalnych do prowadzenia wewnętrznych elektrycznych linii do zasilania mieszkań (wlz), obwodów RTV, instalacji telefonicznych, sieci internetowych i innych, takich jak:

 • zasilanie maszynowni dźwigów osobowych,
 • oświetlenie klatki schodowej, piwnic, pralni, strychów,
 • zasilanie węzłów co., hydroforni, domofonów.

W zależności od wykonania mogą być montowane w budynkach mieszkalnych klatkowych niskich (o wysokości do 5 kondygnacji) lub średniowysokich (o wysokości do 11 kondygnacji). Gabaryty zestawów dostosowuje się do wysokości kondygnacji oraz grubości płyt stropowych. Istnieje możliwość wykonania nietypowych gabarytowo elementów.
Technologia budowlana i rodzaj konstrukcji budynku nie ogranicza stosowania zestawów ZELP.

Charakterystyka konstrukcji

Konstrukcja zestawu wykonana jest z blachy stalowej i malowana proszkowo na standardowy kolor RAL 7032 (szary jasny) lub inny w zależności od uzgodnienia. Drzwiczki zestawu są zamykane na zamek patentowy lub inny.

Kompletny zestaw ZELP składa się z następujących elementów:

 • kanał piętrowy,
 • przepust stropowy,
 • maskownice,
 • pokrywa górna i dolna

Przepust stropowy służy do stabilnego oparcia zestawu, zapewniając jego ciągłość w otworach stropowych. Maskownice służą do wykończenia otworów stropowych. Pokrywy służą do wyprowadzenia i wprowadzenia obwodów i linii zasilających.

Wewnątrz obudowy zestawu, na ściankach bocznych montowane są rury instalacyjne PCV (do prowadzenia linii wlz) oraz szyna ochronna P30x5. Zestaw składa się z przedziałów zamykanych drzwiczkami, zawierających listwę (-y) zaciskową (-we) wlz, tablice licznikowe, zabezpieczenia przedlicznikowe i wyposażenie dla odpływów ADM. W wykonaniu z członem telekomunikacyjnym zestawy posiadają płyty montażowe lub wsporniki perforowane do montażu osprzętu telefonicznego, RTV, sieci internetowej i aparatury domofonowej. Na frontowej części zestawu na drzwiczkach licznikowych znajdują się wzierniki do odczytu liczników.

Wariantowo na drzwiczkach górnych zestawu znajduje się lampa oświetlenia klatki schodowej a na środkowych drzwiczkach licznikowych - przycisk załączania oświetlenia.

Zmontowane zestawy tworzą jednolity szyb instalacyjny przebiegający od poziomu piwnicy do najwyższej kondygnacji budynku.

Wykonanie

W zależności od warunków zastosowania ZELP mogą być wykonane jako:

 • ZELP-p - obudowane z 3 stron do montażu przyściennego,
 • ZELP-nL - obudowane z 2 stron do montażu narożnego lewego,
 • ZELP-nP - obudowane z 2 stron do montażu narożnego prawego,
 • ZELP-w - nie obudowane do montażu wnękowego.

W zależności od wyposażenia, zestawy są wykonywane w wersjach od jednego (1L) do sześciu (6L) i dwunastu liczników (12L) albo dodatkowo z kanałem telekomunikacyjnym (T) lub z licznikiem administracyjnym (A).

Wszystkie zestawy mogą być wykonywane w dwóch podstawowych wariantach:

 • wariant A - konstrukcja zestawów przystosowana do uziemiania,
 • wariant B - aparatura montowana na wkładach odizolowanych od metalowej konstrukcji zestawu.

Istnieje możliwość innej, dowolnej konfiguracji zestawów po uzgodnieniu szczegółów wykonania z producentem.

Wyposażenie

Do wyposażania zestawów stosuje się typowe aparaty instalacyjne, takie jak:

 • zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci wyłączników instalacyjnych jedno-, trójbiegunowych lub gniazda bezpiecznikowe,
 • tablice licznikowe uniwersalne,
 • gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 1 lub 3 -fazowe,
 • listwy zaciskowe (wlz),
 • oprawy oświetleniowe z przyciskiem załączającym do oświetlenia klatki schodowej,
 • inne elementy (dla instalacji domofonowej, telefonicznej, internetowej lub RTV) w zależności od potrzeb.

Istnieje możliwość zastosowania innej aparatury zgodnie z dostarczonym projektem z zachowaniem podstawowych gabarytów zestawów.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji

660 V

Znamionowe napięcie robocze

 230V/400V

 Częstotliwość znamionowa

 50 Hz
 Znamionowy prąd ciągły 100 A
 Klasa ochronności  I
 Stopień ochrony

IP4X

Przyłączalność kabli i przewodów: 
wlz
zasilanie dźwigu
pozostała instalacja 230V

35 - 70 mm2
35 mm2
10 mm
2
63 A

Materiały do pobrania  

Zestawy spełniają wymagania normy PN-EN 60439-3:2002(U).

Hurtownie elektryczne Elektro-Spark na terenie całego kraju

Wybierz miasto z listy:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.